E - LEARNING พัน.สร.๒๒ บชร.๒

 

การรวมบริการแพทย์ในที่ตั้งปกติ

06-Jul-2012

 

คำสั่งกองทัพบก
ที่ 477/2520
เรื่อง การรวมบริการแพทย์ในที่ตั้งปกติ
------------------------
      
          เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริการแพทย์ในที่ตั้งปกติของหน่วยทหารได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในสายแพทย์ให้ได้มีโอกาสปฏิบัติงานในด้านวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และทันต่อความก้าวหน้าในทางวิชาการอยู่เสมอ จึงเห็นสมควรให้ ยกเลิกคำสั่งกองทัพบก  ที่ 43/11010 เรื่อง ชี้แจงการรวมหน่วยเสนารักษ์ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณเดียวกัน ลง 3 มิถุนายน 2447 และ กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ดังนี้
          1. ประเภทของหน่วยที่ให้การรักษาพยาบาล
                   เพื่อให้การบริการแพทย์เป็นไปโดยทั่วถึง และต่อเนื่องกันทั้งในที่ตั้งปกติ และในสนามจึงจัดให้มีหน่วยสำหรับให้การรักษาพยาบาล เป็น 2 ประเภท คือ
          1.1 หน่วยรักษาพยาบาล  คือ หน่วยที่ทำการรักษาพยาบาลในที่ตั้งปกติ เป็นหน่วยที่จัดขึ้นตาม อฉก. ได้แก่
                   1.1.1 โรงพยาบาล
                   1.1.2 กองพยาบาล
                   1.1.3 หมวดพยาบาล
                   1.1.4 หน่วยตรวจโรค
                   1.1.5 หมู่พยาบาล
                   1.1.6 หน่วยพยาบาลที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตาม อฉก.
                   1.2 หน่วยเสนารักษ์ คือ หน่วยที่จะต้องให้บริการแพทย์แก่หน่วยทหารโดยใกล้ชิดในขณะที่ออกไปทำการฝึกหรือปฏิบัติราชการสนาม เป็นหน่วยที่จัดขึ้นตาม อจย.ได้แก่
                   1.2.1 โรงพยาบาลสนาม
                   1.2.2 กองพันเสนารักษ์
                   1.2.3 หมวดเสนารักษ์
                   1.2.4 หมู่เสนารักษ์
                   1.2.5 ตอนเสนารักษ์
                   โดยทั่วไป หน่วยเสนารักษ์จะไม่เปิดทำการรักษาพยาบาลในที่ตั้งปกติ เว้นแต่ในบางกรณีที่ตั้งของหน่วยทหารนั้นอยู่ห่างไกล  ไม่สามารถที่จะไปรับบริการแพทย์จากหน่วยรักษาพยาบาลที่ใกล้เคียงได้  ก็จะพิจารณาให้หน่วยเสนารักษ์ของหน่วยทหารนั้นเปิดทำการรักษาพยาบาลขึ้นในที่ตั้งของหน่วย โดยให้ได้รับเครดิตสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสายแพทย์เป็นหน่วย ๆ ไป ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นหน่วยรักษาพยาบาล ตามข้อ 1.1 โดยอนุโลม
          2. การรวมการรักษาพยาบาล
                             2.1 ให้หน่วยเสนารักษ์  ตาม อจย.ที่ไม่ได้เปิดทำการรักษาพยาบาลในที่ตั้งปกติและหน่วยรักษาพยาบาล ตาม อฉก. ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปกติในหน่วยทหารหรือค่ายทหารเดียวกัน หรือมีระยะทางระหว่างหน่วย ที่สามารถใช้หน่วยรักษาพยาบาลร่วมกันได้ มาร่วมปฏิบัติงานในด้านการรักษาพยาบาลในที่ตั้งปกติ โดย ให้หน่วยรักษาพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลเป็นส่วนรวม
                             2.2 การเปิดที่ปฐมพยาบาลภายในที่ตั้งปกติ  เพื่อช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลขั้นต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับหน่วยรักษาพยาบาลที่จะดำเนินการขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยนั้น เพื่อเปิดที่ปฐมพยาบาลตามความจำเป็นเมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วให้รายงานให้กรมแพทย์ทหารบก ทราบด้วย
                             2.3 การรักษาพยาบาลและการส่งกลับของหน่วยรักษาพยาบาล ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ พ.ศ.2519
          3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายแพทย์
                             3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของหน่วยเสนารักษ์ ตามข้อ  1.2 เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการให้แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร,  นางพยาบาลของหน่วยเสนารักษ์ที่ไม่ติดราชการในการฝึกของหน่วย  ให้มาปฏิบัติงานตามปกติในหน่วยรักษาพยาบาล  ส่วนนายทหารพยาบาล, นายสิบพยาบาล และพลเสนารักษ์ ให้จัดแบ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานในหน่วยรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในด้านวิชาการ
                             3.2 ให้ผู้บังคับหน่วยรักษาพยาบาลเป็นผู้กำหนดมอบหมายหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยเสนารักษ์ซึ่งมาปฏิบัติงานร่วมด้วยตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพในด้านการรักษาพยาบาลเป็นหลัก
                             3.3ให้ผู้บังคับหน่วยรักษาพยาบาลเป็นผู้กำหนดแนวทางการเพิ่มพูนความรู้ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยเสนารักษ์ที่มาร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ทักษะในการที่จะนำไปปฏิบัติงานในราชการสนาม
                             3.4 การกำหนดการปฏิบัติงาน ตลอดจนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยเสนารักษ์ ในหน่วยรักษาพยาบาลต้องไม่เป็นการขัดกับการฝึก ตามคำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) เรื่องการฝึกประจำปีของเหล่าแพทย์ หรือการฝึกของหน่วย ฯ ที่มีเจ้าหน้าที่แพทย์เข้าร่วมการฝึกด้วย
      

          4. การกำกับดูแลการรายงาน
4.1 ให้ผู้บังคับหน่วยรักษาพยาบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่สายแพทย์ที่มาปฏิบัติราชการ ตามข้อ 3.1 ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งนี้
4.2 ให้ผู้บังคับหน่วยรักษาพยาบาล เป็นผู้เสนอผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ตามข้อ 3.1 แก่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของหน่วยเสนารักษ์ตามวาระอันสมควร
4.3 ให้ผู้บังคับหน่วยรักษาพยาบาล เป็นผู้รายงานให้กรมแพทย์ทหารบกทราบว่ามีเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ตามข้อ 3.1 ของหน่วยใด ที่มาปฏิบัติงานร่วมด้วยในหน่วยรักษาพยาบาลโดยให้รายงานภายใน ม.ค.ของทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเสนารักษ์ที่มาร่วมปฏิบัติงาน
5. การสุขาภิบาล
ให้ปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพบก (คำชี้แจง) ที่ 189/18211 เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ ลง 10 สิงหาคม 2497
6. การส่งกำลัง
ทั้งหน่วยรักษาพยาบาล และหน่วยเสนารักษ์ ให้แต่ละหน่วยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 2 และ 4 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
7. การวางระเบียบปลีกย่อย  
เพื่อให้บังเกิดผลดีในการปฏิบัติ โดยให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงของแต่ละหน่วยในพื้นที่นั้น ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของหน่วยรักษาพยาบาลและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของหน่วยเสนารักษ์ เป็นผู้วางระเบียบปลีกย่อยได้ตามความจำเป็นโดยไม่ขัดต่อคำสั่งฉบับนี้
ให้ กรมแพทย์ทหารบก มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. 

สั่ง  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน  2520
รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ท.เชาว์  สวัสดิสงคราม  
(เชาว์  สวัสดิสงคราม)
ผช.ผบ.ทบ. 

 
 
พัฒนาเว็บไซด์โดย กองพันเสนารักษ์ที่ 22 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 0-4435-5207
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ e-mail chin2500@thaimail.com