ผู้บังคับบัญชาพ.อ. นพสิทธิ์ พงศ์วราพิศาล
ผู้บังคับกองพันพ.อ.สุวัฒนชัย   เนื้อนวลสุวรรณ
ผู้บังคับหน่วยศัลยกรรมสนามร.อ.นิกร  คะสูงเนิน
ทำการแทน
นายทหารธุรการและกำลังพลพ.ท.ดำริห์   ชาลี
นายทหารฝ่ายยุทธการและการข่าวร.อ.ทรงวุฒิ เกื้อกูล
ทำการแทน
นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงพ.ต.สุรชัย ปักกุนนัน
หัวหน้าชุดเวชกรรมป้องกันร.อ.สุกล  ธูปทองหลาง
เจ้าหน้าที่การเงิน
ร.ท.โสภณวิชญ์  สารบรรณ

ทำการแทน
ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ
พ.ท.หญิงอภิญญา   เผ่าจินดา

ผู้บังคับคลังเวชภัณฑ์
พ.ต.วัฒนชัย  วิสุทธิเพ็ญ

ทำการแทน
ผู้บังคับกองร้อยเสนารักษ์
สนับสนุนที่ 1
พ.ต.สันธาน  จุลศักดิ์เมธี

ทำการแทน
ผู้บังคับกองร้อยเสนารักษ์
สนับสนุนที่ 2ร.อ.ทรงวุฒิ  เกื้อกูล

ทำการแทน
ผู้บังคับกองร้อยเสนารักษ์
สนับสนุนที่ 3